Biuro LGR

Odwiedziło nas...

Dziś0
Wczoraj4
Wizyt w tygodniu0
Wizyt w miesiącu189
Łącznie wizyt73577


XIV Walne Zebranie Członków

PROTOKÓŁ Z XIV WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „PARTNERSTWO JEZIOR” z dnia 22 czerwca 2015 r.

Zobacz podjęte uchwały (kliknij)...

XIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” odbyło się dnia 22 czerwca 2015 r., w sali konferencyjnej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie, przy ul. Rynek 6.

Ad.1. O godzinie 16:00 Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Pan Bogusław Szymański, otworzył zebranie, witając przybyłych Członków Stowarzyszenia, w tym Starostę Powiatu Choszczeńskiego, Pana Adama Andriaszkiewicza, będącego jednocześnie Członkiem Komitetu naszego Stowarzyszenia, a także Prezesem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Ad.2. Prezes Zarządu zaproponował na funkcję Przewodniczącego Zebrania Pana Ireneusza Kostkę. Po wyrażeniu zgody Pan Ireneusz Kostka został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego. Następnie Przewodniczący Zebrania zaproponował, aby jego Zastępcą został Pan Adam Andriaszkiewicz, a Sekretarzem Walnego Zebrania Pan Leopold Ochalik – kandydaci wyrazili zgodę. Wszyscy obecni Członkowie Stowarzyszenia zadecydowali jednogłośnie za ich wyborem.

Ad.3. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR (WZC), stwierdził, że XIV WZC zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, ale z uwagi na brak quorum (na 52 członków obecnych było 11 członków) zamknął Zebranie, ogłaszając jednocześnie, iż wyznacza kolejne Zebranie na ten sam dzień, za 30 minut od zamknięcia przedmiotowego WZC tj. o godz. 16.00 w tym samym dniu i miejscu (§ 20 ust. 3 Statutu – zdanie drugie).

O godzinie 16.30 Przewodniczący Zebrania ponownie otworzył Zebranie i stwierdził, że na 52 członków w Zebraniu bierze udział 15 członków (w tym 2 przez pełnomocników – 1 pełnomocnictwo załączono do protokołu, a 1 jest w aktach członka). Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu (zdanie ostatnie) tak zwołane Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia oraz że mandaty zostały wydane wszystkim obecnym na Zebraniu członkom (lista obecności członków Stowarzyszenia stanowi załącznik do protokołu).

Ad.4. Przewodniczący Zebrania zaproponował następujący porządek obrad:
  1. „Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.
  2. Wybór Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  8. Przedstawienie informacji z prac Zarządu za okres od poprzedniego Zebrania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2014 r.;
    2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2014 r.;
    3) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2014 r.;
    4) udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2014 r.;
    5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia, dotyczącego projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;
    6) informacja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia o wynikach przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatkowania środków finansowych z konta składkowego Stowarzyszenia, a zwłaszcza podstawy poniesienia kosztów związanych ze sfinansowaniem imprezy pn. „Eko zdrowo na sportowo”;
    7) utraty mocy uchwały Nr VI/06/2011 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;
    8) zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie posiedzenia.

W sprawie przedstawionego porządku obrad Prezes Zarządu, Pan Bogusław Szymański, w imieniu Zarządu, wniósł o jego zmianę, polegającą na uwzględnieniu w nim projektu uchwały w sprawie wystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” z Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” w Szczecinie oraz skreślenia punktu 5, gdyż sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia, dotyczące projektów realizowanych w ramach LSROR zostało już przedstawione na WZC w dniu 15 grudnia 2014 r. i do niniejszego porządku wpisano ten punkt omyłkowo. Natomiast Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Stanisław Bauć, wniósł o połączenie punktu 3 i 6, bowiem informacja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia o wynikach przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatkowania środków finansowych z konta składkowego Stowarzyszenia, a zwłaszcza podstawy poniesienia kosztów związanych ze sfinansowaniem imprezy pn. „Eko zdrowo na sportowo”, jest zawarta w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2014 r.

Ponieważ innych zmian do zaproponowanego porządku obrad przez Zarząd Stowarzyszenia nie zgłoszono, Przewodniczący poddał głosowaniu zmieniony porządek w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.
  2. Wybór Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  8. Przedstawienie informacji z prac Zarządu za okres od poprzedniego Zebrania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2014 r.;
    2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2014 r.;
    3) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2014 r. wraz z informacją Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia o wynikach przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatkowania środków finansowych z konta składkowego Stowarzyszenia, a zwłaszcza podstawy poniesienia kosztów związanych ze sfinansowaniem imprezy pn. „Eko zdrowo na sportowo”;
    4) udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2014 r.;
    5) utraty mocy uchwały Nr VI/06/2011 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;
    6) zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”:
    7) wystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”
z Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” w Szczecinie.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie Zebrania.

Zaproponowany porządek obrad, po uwzględnieniu zaproponowanych zmian, został przyjęty jednogłośnie (15 głosów „za”).

Ad.5. Wobec stosunkowo niedużej ilości Członków uczestniczących w Zebraniu, Przewodniczący Zebrania zaproponował aby wybrać poszczególne komisje w dwuosobowych składach (propozycja przyjęta jednogłośnie). Mając to na względzie zaproponował na członków Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani:

  1. Aldona Moder;
  2. Wiktor Różański.

Innych kandydatów nie zgłoszono. Oboje kandydaci wyrazili zgodę. Skład komisji został powołany jednogłośnie (15 głosów „za”). Przewodniczącą komisji została Pani Aldona Moder.

Ad.6. Przewodniczący Zebrania, Pan Ireneusz Kostka, zaproponował aby członkami Komisji Uchwał i Wniosków zostali:

  1. Kamila Krzysztofik;
  2. Leopold Ochalik.

Innych kandydatów nie zgłoszono. Oboje kandydaci wyrazili zgodę. Skład komisji został powołany jednogłośnie (15 głosów „za”). Przewodniczącym komisji został Leopold Ochalik.

Ad.7. Przewodniczący Zebrania, Ireneusz Kostka, stwierdził, że protokół z poprzedniego WZC tj. z dnia 15 grudnia 2014 r., był ogólnodostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz został wyłożony na sali obrad, i w związku z tym wnosi o przyjęcie go bez odczytania, jednak jeżeli zebrani wyrażą taką wolę to Przewodniczący odczyta protokół. Nikt z Członków obecnych na Zebraniu nie zgłosił takiej potrzeby. W wyniku głosowania protokół z poprzedniego WZC został przyjęty jednogłośnie (15 głosów „za”).

Ad.8. Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Bogusław Szymański, przedstawił informację z pracy Zarządu za okres od poprzedniego Zebrania tj. od dnia 15 grudnia 2014 r. do dnia 22 czerwca 2015 r. W tym czasie Zarząd odbył 9 posiedzeń, podejmując 18 uchwał. Jedną z ważniejszych decyzji Zarządu było przystąpienie do współpracy ze Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza” z Barlinka w zakresie opracowywania jednej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze 13 gmin. Prezes podkreślił, iż w tej sprawie Zarządy obu Stowarzyszeń spotkały się dwukrotnie, ostatnio w dniu 09 czerwca br., określając zasady współdziałania w tym względzie.
W szczególności ustalono, że będziemy budować LSR wielofunduszową, która m.in. będzie obejmować rybaków, stanowiących znaczne grono potencjalnych beneficjentów. Wg wstępnego rozeznania jest ich ok. 100, a najwięcej w Gminach: Barlinek, Dębno, Myślibórz, Recz i Trzcińsko Zdrój. Ustalono też, że Biuro naszego Stowarzyszenia nadal będzie funkcjonować w budynku GBS-u, którego Prezes, na wniosek Zarządu, zmniejszył na okres przejściowy czynsz najmu.

Zarząd był zmuszony do uchylenia w dniu 31 marca 2015 r. uchwały Nr 50/2014 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do współpracy na rzecz realizacji projektu pod nazwą „PO RYBY 2007-2013 w aspekcie realizacji Osi 4 przez biura lokalnych grup rybackich w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich”, organizowanego w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego miała być realizowana operacja polegająca na promowaniu współpracy międzyregionalnej między Lokalnymi Grupami Rybackimi Województwa Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, ponieważ projekt ten nie miał szans na jego akceptację przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie, a na jego zmodyfikowanie, bądź przygotowanie innego nie było już czasu (umowa ramowa z MRiRW kończy się 30 czerwca 2015 r.). Projekt ten, opiewający na kwotę ponad 164 tys. zł, był o tyle istotny, iż w sytuacji, gdy nie było pieniędzy na funkcjonowanie Biura LGR (Prezes przypomniał, że ówczesna Dyrektor Biura, Pani Irmina Olejnik-Czerwonka, nie złożyła w terminie do 15 października 2014 r. wniosku o dofinansowanie na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r., na kwotę 164 632,18 zł), pozwoliłby na „przetrwanie” do nowego okresu programowania, w tym zapewniłby płace dla pracowników Biura.

W tym samym czasie Zarząd stwierdził, że na koncie składkowym brak znacznej kwoty pieniędzy, w związku z tym zwrócił się do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w tym względzie. Komisja Rewizyjna w dniu 14 kwietnia 2015 r. przedstawiła protokół z kontroli, z którego wynika, że Pani Irmina Olejnik-Czerwonka, w okresie od września 2014 r. do grudnia 2014 r., podpisała umowy, a następnie opłaciła z konta składkowego za imprezę, która odbyła się dniu 20 września 2014 r. w Drawnie pn. „Eko zdrowo na sportowo”, faktury na łączną kwotę ok. 50 000 zł.

Prezes wyjaśnił, że miał ustne zapewnienia od Pani Irminy Olejnik-Czerwonka, iż ta impreza będzie sfinansowana przez kilku sponsorów, w tym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ze Szczecina, który wstępnie miał przyznać 40 000 zł, ale wycofał się
z tego współfinansowania, gdyż prawdopodobnie uznał, że ta impreza nie ma charakteru ekologicznego. Prezes też tłumaczył, że podpisywał umowy tylko ze sponsorami (przysporzenie środków finansowych), natomiast umowy zobowiązujące Stowarzyszenie do zapłaty, Pani Irmina Olejnik-Czerwonka podpisała bez jego lub Zarządu wiedzy i zgody. Przyznał też, że błędem z jego strony było udostępnienie jej, na okres kilku miesięcy (od września 2014 r. do stycznia 2015 r.) uprawnienia do dysponowania kontem, na którym są gromadzone środki finansowe, w tym pochodzące ze składek członkowskich. Pani Olejnik-Czerwonka w tym czasie z tego konta oraz za pieniądze sponsorów opłaciła wszystkie zobowiązania, związane z imprezą – ostatnią fakturę uregulowała w dniu 22 grudnia ub. roku. Jednocześnie Prezes poinformował, że w dniu 29 grudnia 2014 r., Pan Marcin Czerwonka (mąż Pani Irminy Olejnik-Czerwonka), wpłacił na konto składkowe tytułem darowizny, kwotę 6 000 zł. Pani Irmina Olejnik-Czerwonka na posiedzeniu Zarządu wyjaśniła, że niektórzy sponsorzy wpłacali pieniądze na konto jej męża, więc została ona przekazana na konto Stowarzyszenia.

Natomiast Pani Irmina Olejnik-Czerwonka wyjaśniła zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej, że podejmowane przez nią wszelkie czynności, jako Dyrektora Biura, w związku z organizacją i realizacją imprezy „Eko zdrowo na sportowo”, wynikały z uchwały Zarządu LGR Nr 41/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie tej imprezy, a zwłaszcza § 2 tej uchwały, który brzmi: Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura LGR, i jej zdaniem, takim zapisem Zarząd upoważnił ją do podejmowania wszelkich czynności związanych z tą imprezą. Nadto wyjaśniła, że w trakcie organizacji imprezy na bieżąco  przekazywała Prezesowi informacje dotyczące organizacji imprezy, czego potwierdzeniem jest podpisanie przez Prezesa szeregu dokumentów, w tym m.in. umów dotyczących sponsorowania imprezy. Na zakończenie pisemnego wyjaśnienia Pani Irmina Olejnik-Czerwonka stwierdziła, że Prezes Szymański osobiście był obecny w miejscu realizacji powyższego eventu jako przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, w związku z czym znany był Mu fakt, iż nie przeprowadzałam powyższej imprezy, a moja obecność na niej wynikała z obowiązków służbowych.

Prezes podniósł, że zdaniem Zarządu w tym przypadku zachodzi podejrzenie karalnego przekroczenia uprawnień przez Panią Irminę Olejnik-Czerwonka, więc aby sprawę bezstronnie wyjaśnić Zarząd postanowił złożyć w Prokuraturze Rejonowej w Choszcznie stosowne zawiadomienie, trybie 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, wnosząc o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.

Na zakończenie Prezes podziękował Staroście Choszczeńskiemu, dzięki którego pomocy jeszcze funkcjonuje Biuro LGR (stażystka), oraz który wspiera poczynania Stowarzyszenia, podejmowane w związku z okresem programowania 2014-2020.

Uzupełniając wystąpienie Prezesa, głos zabrał Pan Ireneusz Kostka, Członek Zarządu Stowarzyszenia, omawiając:

  • spotkanie obu Zarządów w dniu 09 czerwca 2015 r., podczas którego podpisano list intencyjny w sprawie współpracy przy tworzeniu wielofunduszowej LSR. Korzyściami tej decyzji są m.in. niższy współczynnik rybackości w stosunku do LSR monofunduszowej oraz dodatkowy „bonus” jaki można otrzymać za taką strategię w kwocie 800 000 zł,
  • program „Rybactwo i Morze” będzie realizowany na terenie 13 Gmin i wg wstępnych założeń, będzie go obsługiwać nasze Stowarzyszenie,
  • od kilku miesięcy oba Stowarzyszenia współpracują m.in. uczestnicząc we wspólnych imprezach promocyjnych, szkoleniach i konferencjach, LGD finansuje delegacje naszych pracowników, udzielających się w ramach wolontariatu na rzecz Lidera Pojezierza,
  • LGD Lider Pojezierza podpisał niedawno z Czechami i Litwą zamiar realizacji 4 projektów współpracy, co jest wysoko punktowane w konkursie na wybór LSR, 
  • w ramach RPO będziemy obsługiwać miękkie projekty (do 120 000 zł)

Ze strony Członków Stowarzyszenia nie było pytań.

Ad.9. Podjęto uchwały w sprawach:

począwszy od 01 kwietnia 2015 r. Prezes zrzekł się pobierania diety, a uchwałę w tej sprawie podejmie dzisiaj WZC,

  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2014 r. Księgowa Biura, Pani Katarzyna Węgierska zapoznała ze sprawozdaniem, rachunkiem wyników i bilansem, z których to dokumentów wynika, że:
    a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 63 876,72 zł;
    b) rachunek zysków i strat za 2014 r., wykazuje wynik dodatni w kwocie 33 790,05 zł;
    c) sprawozdanie finansowym, na podstawie którego sporządzono analizę finansową:
      - rok 2014 otwarto sumą bilansową 28 199,10 zł,
      - przychody z działalności statutowej za 2014 r. to kwota 496 558,47 zł, w tym 49 308,40 zł to składki członkowskie jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych i prawnych, a 447 250,07 zł to dofinansowanie z PO RYBY 2007 na funkcjonowanie LGR oraz współpraca międzyregionalna i międzynarodowa (zaliczka),
      - informacja o kosztach stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz koszty administracyjne, na które składają się koszty realizacji zadań statutowych ogółem w kwocie 465 716,42 zł, i koszty administracyjne ogółem w kwocie 0,00 zł,
      - rok 2014 zamknięto sumą bilansową w kwocie: 63 876,72 zł.
    Pytań lub uwag nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosów „za” – uchwała Nr XIV/01/2015);
  2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2014 r. Sprawozdanie przedstawił Prezes Zarządu, wnosząc o jego zatwierdzenie. W swym wystąpieniu podkreślił m.in. iż w omawianym okresie Zarząd Stowarzyszenia odbył 12 posiedzeń, podejmując 58 uchwał, które dotyczyły w szczególności następujących zagadnień:
    - nadzór nad działaniami informacyjnymi, dotyczącymi realizacji LSROR lub działalności LGR, gdzie m.in. jednym z elementów jest strona internetowa, na której umieszczane są informacje dotyczące realizowanego programu i działań bieżących Stowarzyszenia „Partnerstwo Jezior" (na dzień 22 czerwca 2015 r. odnotowaliśmy 46 348 odsłon naszej strony – w ciągu roku było ich ponad 12 000). Opracowano i wykonano gadżety reklamowe – materiały z logami i lokalizacją LGR, które poprzez przydatność i wizualizację służyły do promocji LGR i LSROR. Materiały promocyjne częściowo zostały wykorzystane w ramach konsultacji, szkoleń i spotkań w 2014 r., pozostałe są wykorzystywane w 2015 r., 
    - promocja LGR oraz LSROR poprzez uczestnictwo w imprezach lokalnych oraz organizacji konkursu fotograficznego i plastycznego. Działania te miały na celu wdrażanie strategii dla mieszkańców obszaru lokalnej grupy rybackiej  oraz  promocję programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007- 2013” i LSROR,
    - aktywizacja społeczności obszaru LSROR: zorganizowano spotkania informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami, dotyczące wdrażania LSROR. Odbyło się 8 spotkań przeprowadzonych przez pracowników Biura LGR. Tematami spotkań była promocja programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007- 2013” i LSROR oraz porady w zakresie celów, planowanych operacji, wskaźników, obowiązujących procedur.  W spotkaniach  wzięło udział 85 osób. Potencjalni beneficjenci zostali zapoznani z LSROR oraz zachęcani byli do udziału w realizacji LSROR (w tym do składania wniosków o dofinansowanie w III konkursie oraz kontaktów z Biurem LGR). Uczestnicy szkoleń zostali wyposażeni w komplety materiałów szkoleniowych,
    - w ramach indywidualnych konsultacji w Biurze LGR udzielono 37 porad dla potencjalnych wnioskodawców oraz kilkadziesiąt informacji telefonicznych,
    - wprowadzenie zmian w LSROR wraz z załącznikami,
    - likwidacja stanowiska dyrektora Biura i powierzenie nadzoru nad pracą Biura członkowi Zarządu (aktualnie pracę Biura nadzoruje Pan Ireneusz Kostka),
    - ogłoszenie w dniu 20 marca 2014 r. III Konkursu o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na który Zarząd postanowił przeznaczyć pozostałą pulę środków finansowych, jaka była jeszcze do wykorzystania tj. 550 766,03 zł – nabór wniosków trwał od 20 maja 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. Po ocenie formalnej przez Komitet, 13 wniosków wraz listą rankingową zostało przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 17 lipca 2014 r.,
    - sprawy członków Stowarzyszenia: w 2014 r. przyjęto 6 nowych członków i jednocześnie z różnych powodów skreślono z ewidencji 5 członków
(w tym 2 członków zmarło: Piotr Jaworski i Jerzy Niedźwiecki, członek Komitetu). Na dzień 01 stycznia 2014 r. nasze stowarzyszenie liczyło 71 członków, natomiast na 31 grudnia 2014 r. było 72 członków. Począwszy od 01 stycznia br. skreślono 20 członków (rezygnacje lub niepłacenie składek), więc na dzień 22 czerwca 2015 r. jest 52 członków. Pytań lub uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosów „za” – uchwała Nr XIV/02/2015);
  3) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2012 r. Sprawozdanie omówił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Jerzy Gumuliński. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Zarządu pod względem systematyczności spotkań i skuteczności realizacji swoich obowiązków, jak również podjętych inicjatyw. Każde posiedzenie Zarządu było odpowiednio udokumentowane: protokół z posiedzenia, lista obecności osób biorących udział w posiedzeniach oraz oryginały podjętych uchwał. Natomiast Komisja negatywnie oceniła nadzór sprawowany przez Prezesa Zarządu, Bogusława Szymańskiego, nad pracą Dyrektor Biura LGR, Pani Irminy Olejnik-Czerwonka, w szczególności w zakresie poniesienia przez Stowarzyszenie kosztów związanych ze sfinansowaniem imprezy pn. „Eko zdrowo na sportowo” z funduszu składkowego. Na skutek braku nadzoru, z tego funduszu wydatkowano znaczne środki finansowe m.in. na organizację imprezy „EKO ZDROWO NA SPORTOWO”, przeprowadzonej w dniu 20 września 2014 r. w Drawnie.

Komisja Rewizyjna jest zdania, że w powyższym przypadku Pan Bogusław Szymański nie dopełnił obowiązku należytego nadzoru nad realizowaniem obowiązków służbowych przez  Panią Irminę Olejnik-Czerwonkę, do czego zobowiązywał go przepis  § 5 pkt 5 Regulaminu Zarządu (Do obowiązków Prezesa Zarządu Stowarzyszenia należy m.in. nadzór nad pracą Biura Stowarzyszenia). Natomiast Pani Irmina Olejnik-Czerwonka, nie mając stosownego upoważnienia Zarządu, opłaciła faktury za powyższą imprezę z funduszu składkowego, na łączną kwotę ok. 50 000 zł, przez co Stowarzyszenie ma w chwili obecnej poważne kłopoty finansowe. Nadto Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w wyniku zaniedbań polegających na niedotrzymaniu wymaganego terminu, wniosek o środki finansowe m.in. na utrzymanie Biura LGR, na okres 01 stycznia 2015 r. – 30 czerwca 2015 r., został przez Urząd Marszałkowski oddalony, bez możliwości odwołania się. Zgodnie z umową pomiędzy Ministrem Rolnictwa o Stowarzyszeniem, na ten okres były zapewnione środki finansowe w kwocie 164 632,18 zł.

Wyjaśnić należy, że wniosek o dofinansowanie funkcjonowania Stowarzyszenia powinien być złożony do dnia 15 października 2014 r., a faktycznie został złożony przez Dyrektor Biura, Panią Irminę Olejnik-Czerwonka, dopiero w dniu 17 października 2014 r. Pomimo starań ze strony Prezesa Zarządu i Dyrektor Biura, termin do złożenia wniosku nie został przez Urząd Marszałkowski przywrócony. Wobec winnych zaniedbania w tym zakresie Zarząd nie wyciągnął żadnych konsekwencji.

Obecnie Biuro Stowarzyszenia jeszcze funkcjonuje, ale w najbliższym czasie pieniądze zgromadzone na koncie składkowym skończą się i tylko dzięki dobrze układającej się współpracy ze Stowarzyszeniem Lider Pojezierza z Barlinka (zwłaszcza Pana Ireneusza Kostki, który jest także członkiem Zarządu naszego Stowarzyszenia), jest możliwość funkcjonowania Stowarzyszenia, choć w znacznie ograniczonym zakresie.

We wnioskach Komisja w szczególności podkreśliła, że w kontrolowanym okresie Pani Dyrektor Biura, nie mając do tego odpowiednich pełnomocnictw Zarządu, m.in. zaciągnęła zobowiązania na kwotę ponad 50 000 zł. (np. City Link Media z siedzibą w Warszawie na kwotę 38 745 zł brutto, Paulina Miziewicz „U.Studio” na kwotę 13 899 zł brutto, Dom Kultury w Drawnie na kwotę 100 zł, ALIBI Grzegorz Lisicki za usługę gastronomiczną na kwotę 375 zł).

W zalecenia pokontrolnych Komisja uznała za niezbędne o podjęcie przez Zarząd działań, które w przyszłości zapobiegną marnotrawieniu społecznych pieniędzy, a szczególności zawnioskowała o jednoznaczne określenie zasad gospodarowania funduszem składkowym, a zwłaszcza sprecyzowania na jakie cele może być on przeznaczony, kto podejmuje decyzję o wydatkowaniu danej kwoty oraz sposób prowadzenia dokumentacji księgowej w tym względzie. Komisja uważa też, że Zarząd powinien rozważyć podjęcie działań naprawczych, polegających m.in. na wyegzekwowaniu utraconych środków finansowych od osób, które nimi rozporządziły bez jego zgody.

   

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Pani Irmina Olejnik-Czerwonka, działając bez zgody Zarządu, zapłaciła za imprezę „Eko zdrowo na sportowo” kwotę ok. 50 000 zł, przez co w rażący sposób przekroczyła swoje uprawnienia i w związku z tym wnosi o nieudzielenie jej absolutorium.

Komisja Rewizyjna negatywnie też zaopiniowała nadzór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Pana Bogusława Szymańskiego, nad wykonywaniem obowiązków służbowych przez Dyrektor Biura, czego skutkiem było nieuprawnione wydatkowanie przez nią środków finansowych, zgromadzonych na koncie składkowym, w kwocie ok. 50 000 zł, i w związku z tym też zasadnym jest wniosek o nieudzielenie mu absolutorium za rok 2014.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie pozostałym członkom Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” absolutorium za rok 2014 tj. Panom: Jackowi Gidowi, Ireneuszowi Kostce, Aleksandrowi Matusiakowi i Marcinowi Matyji.

Następnie do ustaleń Komisji Rewizyjnej odniósł się Prezes Zarządu, który m.in. wyjaśnił:

    - wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie w 2014 r. było prawidłowe, co potwierdziły kontrole przeprowadzone przez zespoły kontrolne UMWZ, a także WoP za 2014 r.,
    - Zarząd oszczędnie wydatkował środki pieniężne z funduszu składkowego, czego dowodem są decyzje Zarządu w tym względzie. Za ostatnie półrocze 2014 r. Zarząd, zdaniem Prezesa, nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ nie był informowany przez Panią Dyrektor Biura o czynionych wydatkach, o których jest mowa w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, iż w tym przypadku zawinił on sam, ponieważ na okres kilku miesięcy (od września 2014 r. do stycznia 2015 r.), z uwagi na swój urlop zdrowotny, umożliwił Pani Dyrektor dostęp do konta europejskiego (funkcjonowanie), nie zdając sobie sprawy z konsekwencji tego kroku tj. że bez zgody z któregokolwiek
z członków Zarządu (chociaż w rzeczywistości Zarząd takie decyzje podejmował zawsze kolegialnie), korzystając okazji możliwości dostępu do konta składkowego, dokona tak znacznych wydatków z tego konta. Podkreślił, że w tym zakresie nie dał jej żadnego upoważnienia, zwłaszcza że o taką zgodę Pani Dyrektor do niego nigdy się nie zwracała, ale także nie informowała o podejmowanych przez nią w tym względzie decyzjach. Gdy dowiedział się o tym, to w dniu 15 kwietnia 2015 r., na posiedzeniu Zarządu, oddał się do dyspozycji Zarządu, ale Zarząd dymisji nie przyjął, zobowiązując go jednocześnie do podjęcia działań, zmierzających do odzyskania tych pieniędzy. Mając to na względzie, Zarząd w dniu dzisiejszym podjął decyzję
o skierowaniu sprawy do Prokuratury Rejonowej w Choszcznie, a stosowne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Panią Irminę Olejnik-Czerwonka przestępstwa, zostanie złożone w dniu 23 czerwca 2015 r.,
    - w związku z niezłożeniem w terminie WoD na 2015 r. była jego propozycja
o zwolnienie dyscyplinarne Pani Dyrektor, lecz wobec złożonej deklaracji, iż wspólnie z księgową, począwszy od dnia 01 stycznia 2015 r. będą pracować na rzecz Stowarzyszenia społecznie, a pieniądze z funkcjonowania (4.1) zostaną przeniesione na współpracę (4.2), co pozwoli na utrzymanie dwóch pracowników Biura do 30 czerwca 2015 r., postanowiono nie wyciągać tego typu konsekwencji,
    - wszystkie umowy, na podstawie których Stowarzyszenie zobowiązywało się pokryć koszty imprezy podpisywała Pani Dyrektor bez wiedzy i zgody Zarządu, a nawet bez zgody Prezesa, któremu tylko przedstawiała do podpisu umowy sponsorskie, na mocy których instytucje zobowiązały się przekazać na rzecz Stowarzyszenia darowizny,
    - począwszy od 01 kwietnia 2015 r. Prezes zrzekł się pobierania diety, a uchwałę w tej sprawie podejmie dzisiaj WZC,
    - w dniu 23 kwietnia 2015 r. Pani Irmina Olejnik-Czerwonka została wykluczona ze Stowarzyszenia,
    - dopiero kilka dni temu (pomimo dwukrotnych wezwań) zdała przedmioty, które były w jej posiadaniu, w tym komputer (laptop). Do chwili obecnej nie oddała jeszcze myszki bezprzewodowej o wartości ok. 120 zł. Przy tym Prezes poinformował, że wg informatyka, z komputera zostały „wykasowane” wszystkie zapisy służbowe np. korespondencja służbowa, wnioski o dofinansowanie i o płatność, korespondencja mailowa itp. Zarząd rozważy, czy w tym przypadku nie zostało popełnione przestępstwo określone w art. 268 Kodeksu karnego (niszczenie informacji), a jeżeli tak, to powiadomi o tym Prokuraturę.
   

Na zakończenie wystąpienia Prezes powiedział, iż zdaje sobie sprawę o niedopełnieniu obowiązków, ale jeżeli dzisiaj członkowie Stowarzyszenia dadzą mu jeszcze taką szansę, to będzie się starał odbudować swoje dobre imię.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, stwierdził że z analizy całej sprawy nie wynika, iż Prezes umyślnie zaniedbał swoje obowiązki w zakresie nadzoru nad pracą Dyrektor Biura.

Ponieważ innych uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zebrania poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za” – uchwała Nr XIV/03/2015);
  4) udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” za 2014 r. W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił jej Przewodniczący, Pan Stanisław Bauć, który stwierdził, że mając na względzie wcześniej przedstawiony protokół i załączone do niego dokumenty, Komisja Rewizyjna zaopiniowała pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r. i w związku z tym wnosi o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” absolutorium tak jak
w sprawozdaniu tj. udzielenie absolutorium Panom: Jackowi Gidowi, Ireneuszowi Kostce, Aleksandrowi Matusiakowi i Marcinowi Matyji oraz nieudzielenie absolutorium Panu Bogusławowi Szymańskiemu i Pani Irminie Olejnik-Czerwonka. Pan Adam Andriaszkiewicz zawnioskował, aby do czasu wyjaśnienia sprawy przez Prokuraturę i podjęcia przez nią stosownych decyzji, nie podejmować negatywnej decyzji w sprawie absolutorium dla Prezesa. W związku z tym Pan Leopold Ochalik zaproponował, aby zmienić projekt uchwały w ten sposób by Pana Bogusława Szymańskiego wpisać do ust. 1 § 1 tj. w gronie członków Zarządu, którym proponuje się udzielić absolutorium.  Przewodniczący Zebrania poddał wniosek pod głosowanie – wniosek przyjęto (13 głosów „za” i 2 głosy „wstrzymało się”) i w związku z tym modyfikacji uległ projekt uchwały. Następnie uchwała tak poprawiona została poddana przez Przewodniczącego pod głosowanie – udzielono absolutorium Zarządowi za 2014 r., z wyjątkiem Pani Irminy Olejnik-Czerwonka (13 głosów „za” i 2 głosy „wstrzymało się” – uchwała Nr XIV/04/2015);
  5) utraty mocy uchwały Nr VI/06/2011 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”. W imieniu Zarządu projekt uchwały przedstawił członek Zarządu, Pan Ireneusz Kostka, informując że podjęcie uchwały jest konsekwencją wcześniejszej deklaracji Prezesa Zarządu o zrzeczeniu się prawa do diety, który na dzisiejszym WZC ten fakt potwierdził. Ponieważ uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zebrania poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za” – uchwała Nr XIV/05/2015)
  6) zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”. Prezes Zarządu wniósł, aby w związku ze skreśleniem Pani Olejnik-Czerwonka z listy członków Stowarzyszenia odwołać także ją ze składu Zarządu Stowarzyszenia. Przewodniczący Zebrania poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za” – uchwała Nr XIV/06/2015),
  7) wystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” z Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” w Szczecinie. Pan Ireneusz Kostka, w imieniu Zarządu wyjaśnił, że przynależność do tego Stowarzyszenia nie przynosi naszemu Stowarzyszeniu żadnych wymiernych korzyści, a jedynie jest obowiązek płacenia rocznej składki w kwocie 100 zł, więc wniosek o wystąpienie jest zasadny. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Zebrania poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego uchwałę przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za” – uchwała Nr XIV/07/2015).

Ad 10. Pan Ireneusz Kostka, nadzorujący z ramienia Zarządu pracę Biura, przedstawił sytuację finansową Stowarzyszenia, z której wynika, że będzie trudno przetrwać do czasu uzyskania przez LGD funduszy na funkcjonowanie i być może niektórzy pracownicy mogą stać się przejściowo bezrobotnymi – wg ich zapewnień będą pracować na rzecz Stowarzyszenia jako wolontariusze. W związku z tą sytuacją Stowarzyszenie będzie wnioskować do Starostwa o przyznanie stażów tym pracownikom, co na jakiś czas pozwoli ten problem załatwić.

Starosta, Pan Adam Andriaszkiewicz, stwierdził że trzeba znaleźć sposób na funkcjonowanie Stowarzyszenia (chociażby tylko w ograniczonym zakresie) ponieważ zgodnie z umową z MRiRW na Stowarzyszeniu spoczywa m.in. obowiązek przechowywania dokumentów przez okres 5 lat. MRiRW do chwili obecnej nie opracowało zasad funkcjonowania LGD, w sytuacji gdy samorządy nie będą stowarzyszeniom płacić składek, co niektóre zapowiedzi taką możliwość przewidują. Będzie przekonywał Gminy aby budować wielofunkcyjną LSR, w tym rybacką. Wg jego wiedzy w kraju będą tylko 3 lub 4 monofunduszowe śródlądowe grupy rybackie. Dlatego dotychczasowe LGR mogą przetrwać  tylko w innej formule np. połączyć się z dotychczasowymi LGD i wspólnie działać na tym samym terenie.

Ad. 11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zebrania, o godz. 18.50, zamknął Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Jezior”.

Prezes Stowarzyszenia LGR
"Partnerstwo Jezior"
Bodusław Ireneusz Szymański

 

 

 

Uchwały Walnego Zebrania:

word ikona Uchwała Nr XIV.01.2015  - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu
word ikona Uchwała Nr XIV.01.2015 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
excel ikona Uchwała Nr XIV.01.2015 - bilans za 2014 r.
excel ikona Uchwała Nr XIV.01.2015 - rachunek wyników za 2014 r.
word ikona Uchwała Nr XIV.02.2015 - sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 r.
word ikona Uchwała Nr XIV.02.2015 - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
word ikona Uchwała Nr XIV.03.2015 - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
word ikona Uchwała Nr XIV.03.2015 - zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
word ikona Uchwała Nr XIV.04.2015 - absolutorium dla Zarządu
word ikona Uchwała Nr XIV.05.2015 - rezygnacja z diety przez Prezesa
word ikona Uchwała Nr XIV.06.2015 - odwołanie z Zarządu p. Irminy Olejnik-Czerwonka
word ikona Uchwała Nr XIV.07.2015 - wystapienie z ZaFOS w Szczecinie

partnerzyBierzwnikChoszcznoDrawnoKrzecinMiroslawiecPelczycePowiatReczSuchanSzersza-perspektywaPZW GorzowPZW Pila